Go to Sterling Website
Old Cardboard Website Sponsor
Home     N-Cards    D-Cards    E-Cards    F-Cards    M-Cards    R-Cards    T-Cards    W-Cards    Postcards    Pins    Game Cards    Foreign    Others    

1959   JBR61   Shukan Shonen Magazine
Player Checklist

Card # Description

(1)Kihachi Enomoto
(2)Shinichi Eto
(3)Motoshi Fujita
(4)Isao Harimoto
(5)Tatsuro Hirooka
(6)Kazuhisa Inao
(7)Yoshiaki Ito
(8)Masaichi Kaneda
(9)Takao Katsuragi
(10)Yoshio Kitagawa
(11)Yasushi Kodama
(12)Masaaki Koyama
(13)Takeshi Kuwata
(14)Hideshi Miyake
(15)Toru Mori
(16)Kingo Motoyashiki
(17)Shigeo Nagashima
(18)Toshio Naka
(19)Futoshi Nakanishi
(20)Katsuya Nomura
(21)Sadaharu Oh
(22)Shoichi Ono
(23)Takao Sato
(24)Tadashi Sugiura
(25)Tadashi Sugiura
(26)Kenjiro Tamiya
(27)Yasumitsu Toyoda
(28)Hachiro Yamamoto
(29)Kazuhiro Yamauchi
(30)Hachiro Yamamoto
(31)Wally Yonamine
(32)Yoshio YoshidaHome     N-Cards    D-Cards    E-Cards    F-Cards    M-Cards    R-Cards    T-Cards    W-Cards    Postcards    Pins    Game Cards    Foreign    Others    

Copyright 2003-2023.  Suggestions and corrections from all viewers are always welcome and appreciated.
Please address your comments to editor@oldcardboard.com.  Thank you for visiting.