Go to Lelands Website
Old Cardboard Website Sponsor
Home     N-Cards    D-Cards    E-Cards    F-Cards    M-Cards    R-Cards    T-Cards    W-Cards    Postcards    Pins    Game Cards    Foreign    Others    
1950   JCM21   Babe Ruth
Player Checklist

Card Player

Joker
JokerBabe Ruth
Spades
AceTakao Misonoo
KingKenjiro Matsuki
Queen Hiromi Tanida
JackTakao Fujimura
10 Shinpei Ichii
9Tsuguo Goto
8Masayasu Kaneda
7Toshio Kawanishi
6Ichiro Nishie
5Fumio Fujimura
4 Choei Shirasaka
3Tamaichi Yasui
2Shigeru Tokuami
Hearts
AceTakehiko Bessho
KingShigeru Mizuhara
QueenTamotsu Uchibori
JackHiroshi Nakao
10Hideo Fujimoto
9Noboru Aota
8Hiroyoshi Komatsubara
7Hiroshi Hagiwara
6Takenori Yamakawa
5Akiharu Tetsuka
4Shigeru Chiba
3Tetsuharu Kawakami
2Tetsunosuke Fujiwara
Diamonds
AceHideo Shimizu
KingShunichi Amachi
QueenSusumu Kato
JackShigeru Sugishita
10Tsuguhiro Hattori
9Michinori Tsubouchi
8Satoru Sugiyama
7Tokuzo Harada
6Kazuo Matsumoto
5Toshimitsu Kunieda
4Toshimitsu Kunieda
3Michio Nishizawa
2Akira Noguchi
Clubs
AceJuzo Sanada
KingTokuru Konishi
QueenKazuo Satake
JackNobuo Oshima
10Tsutomu Kimura
9Makoto Kozuru
8Yoshiyuki Iwamoto
7Kazuo Yoshida
6Jiro Miyazaki
5 Isao Mimura
4Jiro Kanayama
3Torao Ooka
2Shoji ArakawaHome     N-Cards    D-Cards    E-Cards    F-Cards    M-Cards    R-Cards    T-Cards    W-Cards    Postcards    Pins    Game Cards    Foreign    Others    

Copyright 2003-2023.  Suggestions and corrections from all viewers are always welcome and appreciated.
Please address your comments to editor@oldcardboard.com.  Thank you for visiting.